กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
นางศิรินันท์ มณีโชติ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ปภ. ใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 288956 ครั้ง