กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ระเบียบ กฎหมาย

ฝ่ายสารบรรณ

กลุ่ม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ
ดาวน์โหลด :
2544.pdf ( 1.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 192 ครั้ง)
2561.PDF ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด :
ว2019_301153.pdf ( 2.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
คำอธิบาย.pdf ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
ตัวอย่างหนังสือภายใน.pdf ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
ตัวอย่างหนังสือภายนอก.pdf ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ดาวน์โหลด :
thailand-pm-office-document-admin-regulation-2548.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ดาวน์โหลด :
thailand-pm-office-document-admin-regulation-2526.pdf ( 3.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1161 ครั้ง