กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
นายอัธยา นวลอุทัย
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

กฐินพระราชทาน ปภ.

ข้อมูลกฐินพระราชทาน

กลุ่ม
29/5/2563
กฐินพระราชทาน
29/5/2563
ข้อมูลการขอรับกฐินพระราชทานของ ปภ.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1391 ครั้ง