กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
นายอัธยา นวลอุทัย
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

.

กลุ่ม
21/1/2564
สรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 359 ครั้ง