กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม
1 2 3
30/10/2563
การประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือนพฤศจิกายน 2563 ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VIDEO CONFERENCE และ WEB CONFERENCE ณ ที่ตั้งสำนักงาน
30/6/2563
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
22/9/2563
กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดราชผาติการาม วรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
21/9/2563
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕63 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบรอบ ๑๘ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4258 ครั้ง