กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ส่วนช่วยอำนวยการ

2563

กลุ่ม
4/6/2563
ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการใช้ การเชิญ การแสดงธงพระอิสริยยศ และการถวายความเคารพโดยใช้ธงชัยเฉลิมพล. พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
4/6/2563
พระบรมราชโองการ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่านและสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
4/6/2563
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศวันหยุดราชการประจำปี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2734 ครั้ง