กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

โครงสร้าง สล.


โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
๑. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรม
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจุบันโครงสร้างสำนักงานเลขานุการกรม ประกอบด้วย 
1. ฝ่ายสารบรรณ
ปฏิบัติหน้าที่สารบรรณทั่วไปของกรม การรับส่งหนังสือราชการและแจกจ่ายหนังสือราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัด
2. ส่วนช่วยอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย งานเลขานุการผู้บริหาร งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานรัฐพิธี งานสาธารณกุศลและงานประสานราชทั่วไปซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
3. ส่วนกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมกรม งานโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล/โครงการพิเศษต่าง ๆ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย การประสานงานข้อมูลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี กิจการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และงานข้อมูลข่าวสารของกรม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 720 ครั้ง