กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ภารกิจอำนาจหน้าที่ภารกิจอำนาจหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
1.ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 777 ครั้ง