กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ปภ. ใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๒๑๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบแนวทางการดำเนินการป้องกัน แก้ไข และการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงาน และมติที่ประชุมการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ ประธานแม่บ้านชมรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดี(เกษียณอายุราชการ) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในพิธี ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บริเวณวัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ (5 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรมฯ เข้าร่วมการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรม ปภ. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
การขอเหรียญกาชาด
หลักเกณฑ์การขอเหรียญกาชาด สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาให้เหรียญกาชาด
สำนัก/กองที่จะส่งรายชื่อผู้เสนอขอเหรียญกาชาด จะต้องจัดส่งเอกสาร ตามแบบฟอร์มนี้
แนวทางการขอเหรียญกาชาดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์
งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21290 ครั้ง