กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ปภ. ใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๒๑๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบแนวทางการดำเนินการป้องกัน แก้ไข และการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงาน และมติที่ประชุมการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0205.3/ว 4636 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงานองคมนตรีได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองคมนตรี ที่ประชุมได้แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องถือปฏิบัติและดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้ 1.1 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบข้อมูลเรื่องที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 1.2 กรณีที่ได้รับเรื่องทูลเกล้าฯถวายฎีกาและยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการ เกินกรอบระยะเวลาที่สำนักงานองคมนตรีกำหนด ขอให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณากำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ ประธานแม่บ้านชมรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดี(เกษียณอายุราชการ) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในพิธี ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บริเวณวัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ (5 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรมฯ เข้าร่วมการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัธยา นวลอุทัย เลขานุการกรม ปภ. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
การขอเหรียญกาชาด
หลักเกณฑ์การขอเหรียญกาชาด สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาให้เหรียญกาชาด
สำนัก/กองที่จะส่งรายชื่อผู้เสนอขอเหรียญกาชาด จะต้องจัดส่งเอกสาร ตามแบบฟอร์มนี้
แนวทางการขอเหรียญกาชาดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฐินพระราชทาน ปภ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
กฐินพระราชทาน
ข้อมูลการขอรับกฐินพระราชทานของ ปภ.
ดาวน์โหลด
12/11/2564
แบบคำขอบัตรแสดงตนผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล
28/5/2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th <br />http://bit.ly/2OUmWQJ
28/5/2563 ภาพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน ๘ พระรูป เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ <br />เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี <br />ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th
28/5/2563 พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่.. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br /><br />โดยสามารถดาวน์โหลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ได้ที่ www.opm.go.th<br /><br />และนอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ความละเอียดสูงผ่านทาง 2 ช่องทางคือ<br /><br />Google Drive ที่ goo.gl/2RNF4Z<br />Dropbox ที่ goo.gl/CEswYc<br /><br />หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ http://bit.ly/2OUmWQJ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28715 ครั้ง