กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
นายอัธยา นวลอุทัย
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สล.

กลุ่ม
30/10/2563
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

5 รูปภาพ
18 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6077 ครั้ง