กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ดาวน์โหลด

เอกสาร

กลุ่ม
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th <br />http://bit.ly/2OUmWQJ
ดาวน์โหลด :
A001.jpg ( 6.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A002.jpg ( 5.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A003.jpg ( 5.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A004.jpg ( 14.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A005.jpg ( 12.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A006.jpg ( 14.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A007.jpg ( 7.69 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A008.jpg ( 7.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A009.jpg ( 6.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A010.jpg ( 8.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A011.jpg ( 16.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A012.jpg ( 4.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,068 ครั้ง)
A013.jpg ( 7.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A014.jpg ( 7.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A015.jpg ( 8.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A016.jpg ( 4.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 902 ครั้ง)
A017.jpg ( 8.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A018.jpg ( 4.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 963 ครั้ง)
A019.jpg ( 5.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
A020.jpg ( 7.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10245 ครั้ง