กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๓๐๗๓ ลงวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ PDF
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9324 ครั้ง