กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ร้องเรียน ร้องทุกข์

.

กลุ่ม

การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์

การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อร้องเรียน  หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งในเรื่องของความบกพร่องในการปฏิบัติงานความล่าช้า
ในการดำเนินการความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
ข้อร้องทุกข์  หมายถึง เรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องได้รับและประสงค์จะให้ช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับ
ความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด
ให้ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทำการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการนั้น กระทำการไม่สุจริตหรือไม่มีเหตุอันสมควร

ช่องทางการให้บริการ
1. ติดต่อด้วยตนเอง
สำนักงานเลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนอู่ทองนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ
2. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300
3. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th
Link https://www.disaster.go.th/th/complaint/index.php
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล www.opm.1111.go.th
4. ตู้รับฟังความคิดเห็น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ
5. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2637 3127-8 สายด่วน 1784
6. หนังสือส่งเรื่องต่อจากหน่วยงานอื่น
7. รับเรื่องผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
8. ข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 
9. ช่องทางอื่น ๆ 

การรับเรื่องและพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องรับทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์และคำขอใหกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์
3. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้จัดการแทน ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ร้องทุกข์

การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
1. การรับและลงทะเบียนหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์
      ให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการรับเรื่องและลงทะเบียนในระบบให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการนับแต่ได้รับเรื่อง
2. การเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการตรวจสอบ
      ให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการวิเคราะห์และนำเสนอต่ออธิบดี เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ภายใน 2 วันทำการ
3. การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ
       สำนัก/กอง/หน่วยงาน ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ให้ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง
4. การจำหน่ายเรื่องออกจากระบบ
       เมื่อสำนักงานเลขานุการกรมได้รับแจ้งผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติแล้ว สำนักงานเลขานุการกรมจะจำหน่ายเรื่องที่ยุติแล้ว ออกจากระบบการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 627 ครั้ง