กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ประชาสัมพันธ์

.

กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์

งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มารับบริการหรือประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 377 ครั้ง