กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

.

กลุ่ม

สรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภท

เรื่อง

จำนวน
(เรื่อง)

ผลการดำเนินการ

1. ข้อร้องเรียน

การให้บริการของบุคลากรในสังกัด ปภ. ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้า ความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 

ไม่มี

 

-

การจัดซื้อจัดจ้าง

1

ยุติแล้ว

เรื่องทั่วไป

- เรื่องความประพฤติส่วนบุคคล

 

1

 

ยุติแล้ว

2. ข้อร้องทุกข์

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3

ยุติทั้งหมด

 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 380 ครั้ง