กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม

การประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือนพฤศจิกายน 2563

การประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือนพฤศจิกายน 2563 ในระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VIDEO CONFERENCE และ WEB CONFERENCE ณ ที่ตั้งสำนักงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4255 ครั้ง