กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช 2563

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดราชผาติการาม วรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4253 ครั้ง