กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบรอบ 18 ปี

ในวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕63 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบรอบ ๑๘ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4256 ครั้ง