กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ปภ. ใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัด ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9325 ครั้ง