กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

กฐินพระราชทาน ปภ.

ปี 2563

กลุ่ม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7410 ครั้ง