กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๒๑๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบแนวทางการดำเนินการป้องกัน แก้ไข และการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงาน และมติที่ประชุมการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11711 ครั้ง