กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ฝ่ายสารบรรณ

หนังสือราชการ

กลุ่ม

รายงานการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบไปรษณีย์ ครั้งที่ 1/2563

ขอให้รับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2054 ครั้ง