กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

หนังสือเวียน สล.

หนังสือเวียน

กลุ่ม

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0205.3/ว 4636 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า สำนักงานองคมนตรีได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองคมนตรี ที่ประชุมได้แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องถือปฏิบัติและดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้ 1.1 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบข้อมูลเรื่องที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 1.2 กรณีที่ได้รับเรื่องทูลเกล้าฯถวายฎีกาและยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการ เกินกรอบระยะเวลาที่สำนักงานองคมนตรีกำหนด ขอให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณากำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10927 ครั้ง