กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

การขอเหรียญกาชาด

แนวทางการขอเหรียญกาชาด

กลุ่ม

หลักเกณฑ์การขอเหรียญกาชาด สภากาชาดไทย

หลักเกณฑ์การขอเหรียญกาชาด สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาให้เหรียญกาชาด
กรมป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย จะพิจารณาผู้ที่เสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะกิจ
โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือกิจการของสำนักงานจัดหารายได้ ในการจัดงานกาชาดประจำปีเป็นระยะเวลา 9 วัน 9 คืนในแต่ละปี และมีปริมาณงานตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ มิใช่การปฏิบัติตามหน้าที่โดยปกติ เป็นการอุทิศกำลังกาย กำลังทรัพย์ สติปัญญาและเวลาอันมีค่า เพื่อช่วยเหลือให้การจัดงานกาชาดจนประสบความสำเร็จ 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่สมควรจะได้รับ ในหน้าที่ 13 - 14
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2489 ครั้ง