กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

.

กลุ่ม

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อร้องเรียน  หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้องเรียนเกี่ยวกับ
                                  การให้บริการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งในเรื่องของความบกพร่องในการปฏิบัติงานความล่าช้า
                                  ในการดำเนินการความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือให้   
                                   บริการ
ข้อร้องทุกข์  หมายถึง เรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องได้รับและประสงค์จะให้ช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับ
                                  ความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และความเดือดร้อนหรือ
                                  ความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด
                                  ให้ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้อง
                                  ตามกฎหมาย กระทำการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการนั้น
                                  กระทำการไม่สุจริตหรือไม่มีเหตุอันสมควร
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ติดต่อด้วยตนเอง                           (สำนักงานเลขานุการกรม)
๒. ทางไปรษณีย์                               (สำนักงานเลขานุการกรม)
๓. ทางอินเตอร์เน็ต                            (สำนักงานเลขานุการกรม)
     - เว็บไซด์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
๔. หนังสือผ่านหน่วยงาน                      (สำนักงานเลขานุการกรม)
๕. ตู้รับฟังความคิดเห็น                        (สำนักงานเลขานุการกรม)
๖. โทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๖๓๗-๓๑๒๗-๘  (สำนักงานเลขานุการกรม)
๗. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ                           (กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
๘. ผู้บังคับบัญชา                              (สำนักงานเลขานุการกรม)
๙. อื่น ๆ                                       (สำนักงานเลขานุการกรม)
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอน  และรายละเอียดในการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์  ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑      การรับและลงทะเบียนหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์
                        ให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการนับแต่ได้รับเรื่อง สำหรับเรื่องที่ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำเนาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (โดยต้องระบุข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้อง และเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนร้องทุกข์) และผลการดำเนินการในเบื้องต้น (ถ้ามี) แจ้งให้สำนักงานเลขานุการกรมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้รับและลงทะเบียนไว้ในระบบร้องเรียนร้องทุกข์ต่อไป
                         อนึ่ง การรับและลงทะเบียนหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่รวมถึงกรณีที่หน่วยงานภายนอก เช่น ปปช. ปปง. สตง. เป็นต้น รับเรื่องและได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว พบว่ามีมูลความผิดและได้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไป

 
ขั้นตอนที่ ๒      การเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการตรวจสอบ
                        ให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการวิเคราะห์ / นำเสนอ (ภายใน ๒ วันทำการ) ต่ออธิบดีเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้
                        - สำนัก / กอง / หน่วยงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้ทราบ
                        - มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายไปตรวจสอบ สอบสวนและสดับตรับฟังข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วรายงานผลให้ทราบ (แล้วแต่กรณี)
                       - แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วรายงานผลให้ทราบ (แล้วแต่กรณี)
 
ขั้นตอนที่ ๓      การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ
                        - สำนัก / กอง / หน่วยงาน ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีทราบ หรือพิจารณาสั่งการ และยุติเรื่อง ตลอดจนแจ้งผู้ร้องหรือหน่วยงานภายนอกที่ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการทราบโดยตรง รวมทั้งสำเนาเรื่องให้สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อจำหน่ายเรื่องที่ยุติแล้วออกจากระบบ
                        - ให้ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วันทำการ ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาต่ออธิบดี พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันทำการ และสำเนาเรื่องให้สำนักงานเลขานุการกรมทราบ
                        - สำหรับการเสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีเพื่อยุติเรื่องมีแนวทางที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติ ดังนี้
                               ๑. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
                               ๒. เรื่องดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
                                    ดำเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
                               ๓. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยดำเนินการแล้ว) และ
                                    ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง
                               ๔. เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงาน
                                    ที่รับดูแลเรื่องต่อ
                               ๕. เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี
                               ๖. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว
                               ๗. กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
 
ขั้นตอนที่ ๔      การติดตามผลการดำเนินการ
                        - เมื่อหน่วยงานตามขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดยังไม่ได้รับรายงานผลดำเนินการ สำนักงานเลขานุการกรม จะมีการแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ดังนี้
                        - เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันทำการ
                        - เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกำหนด ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการเตือน ครั้งที่ ๑
                        - เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกำหนด ๗ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการเตือน ครั้งที่ ๒
 
ขั้นตอนที่ ๕      การจำหน่ายเรื่องออกจากระบบ
                         เมื่อสำนักงานเลขานุการกรมได้รับแจ้งผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ ตามข้อ ๓ แล้ว สำนักงานเลขานุการกรมจะจำหน่ายเรื่องที่ยุติแล้วดังกล่าวออกจากระบบการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กดที่นี่
 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 488 ครั้ง