กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
.
.

การขอเหรียญกาชาด

แนวทางการขอเหรียญกาชาด

กลุ่ม

แนวทางการขอเหรียญกาชาดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการขอเหรียญกาชาดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดแนวทางการขอเหรียญกาชาดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
 
1. หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ให้รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์จะเสนอขอเหรียญกาชาดพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทยและให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองข้อมูลรวบรวมส่งให้สำนักงานเลขานุการกรมเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอเหรียญกาชาดในนามกรม สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา(ถ้ามี)) ให้ติดต่อประสานงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน
2. การรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ขอเหรียญกาชาดในนามกรม กำหนดปีละ 2 ครั้ง
สำหรับปี พ.ศ. 2562
กำหนดส่ง ครั้งที่ 1/2562 ภายในเดือนมิถุนายน 2562
และครั้งที่ 2/2562 ภายในเดือนธันวาคม 2562
3. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอเหรียญกาชาดให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของสภากาชาดไทย 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2492 ครั้ง